ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา
  ขอใบปลดหนี้  -ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
  ข่าวรับสมัครงาน
  คู่มือการใช้งานระบบ
 
 
 


 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์โทร 0-4297-0025

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
521129210
ศิริพร ตะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129211
สมชาติ ว่องไว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129212
ยุทธณา บุสุวะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129213
ชาลินี ครรทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129214
มุทิตา พรมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129215
วัชพงษ์ อุ้ยวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129216
วรรณนิภา ทับพิลา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129217
กีรตี สิมสาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129218
วสันต์ บัวชุม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129220
ทิวากาล วรรณมา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129223
ลักขณา เห็นหลอด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129224
ตรีวุฒิ พิมกินรีย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129227
เยาวณี เขื่อนพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129228
นันทพร นารินรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129230
สายฝน กาลเนตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129233
กฤษณา ไฝชอบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129234
สุพัตรา คติยะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129235
เจนภพ ชาไมล์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129236
เสาวลักษณ์ ลำมะสะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129237
ลิขิต ลามคำ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129238
เชิดชาย รัตนโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129239
สถาพร โคตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129240
ฟิรฮัน มะแซ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129241
สานูยะห์ ลาเต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129226
ภาวิณี เพ็ชรเสนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511129111
จุรีพร โพธิ์สาวัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522129102
เทวรัตน์ หิริโกกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522129104
ณิชากร หาญคำมูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530101
กรรณิการ์ ไพรัตน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530102
ยุทธศาสตร์ ยอดมงคล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530104
ทนงศักดิ์ ชาแสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530105
ปิยะพงษ์ เสนสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530106
ภาษิต เปลี่ยนเอก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530107
วิไลภรณ์ โสภาพ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530109
วันดี คำตั้งหน้า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 19586
มีข้อสงสัย ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์โทร 0-4297-0025