รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
521129134
เอกนรินทร์ สุขกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129135
วิภารัตน์ ใยพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129136
อภิญญา คิดชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129137
ปริยากรณ์ สัตถาผล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129138
สิริมา ชมเชย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129140
ขวัญฤดี เทพพงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129141
อรนัท อรรคสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129143
ชัยยะ วิโย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129144
ฉัฐธิญา สมสนุก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129145
ปิยะณัฐ พ่อตาแสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129146
ประกายทิพย์ สุคันธะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129147
ปรางทิพย์ เติมทานาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129150
ประภัสสร พระสุริยะทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129151
สุพัตรา ปัญหาไชย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129152
ปรเมศวร์ มุทาพร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129153
สาลศิณี ชาวเขา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129154
เพ็ญนภา บุญญะรัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129155
วราพงษ์ อินธิบาล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129156
วันเพ็ญ จำรักษา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129157
วรยุทธ แก้วบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129158
จินตนา เชื้อตาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129159
ดวงแข จริตน้อม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129160
รัชฎาวรรณ แสนพาน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129161
ฐิติมา พันธุ์สำลี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129201
อนัญญา ขรรค์ศร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129202
บังอร แสนละมุน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129203
เบญจพร อ่อนจงไกร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129204
จิตติมา สุวรรณบุผา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129205
เสาวลักษณ์ น่านโพธิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129206
ปิยะพงษ์ บุญพูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129207
ชัชวาล สิมแสงมี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129208
คมกฤช คะปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129209
ทิพย์ฤทัย แก้วสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129210
ศิริพร ตะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129211
สมชาติ ว่องไว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 19796
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132