ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา
  ขอใบปลดหนี้  -ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
  ข่าวรับสมัครงาน
  คู่มือการใช้งานระบบ
 
 
 


 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์โทร 0-4297-0025

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
521129227
เยาวณี เขื่อนพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129228
นันทพร นารินรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129230
สายฝน กาลเนตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129233
กฤษณา ไฝชอบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129234
สุพัตรา คติยะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129235
เจนภพ ชาไมล์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129236
เสาวลักษณ์ ลำมะสะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129237
ลิขิต ลามคำ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129238
เชิดชาย รัตนโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129239
สถาพร โคตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129240
ฟิรฮัน มะแซ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129241
สานูยะห์ ลาเต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521129226
ภาวิณี เพ็ชรเสนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511129111
จุรีพร โพธิ์สาวัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522129102
เทวรัตน์ หิริโกกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522129104
ณิชากร หาญคำมูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530101
กรรณิการ์ ไพรัตน์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530102
ยุทธศาสตร์ ยอดมงคล อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530104
ทนงศักดิ์ ชาแสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530105
ปิยะพงษ์ เสนสิทธิ์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530106
ภาษิต เปลี่ยนเอก อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530107
วิไลภรณ์ โสภาพ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530109
วันดี คำตั้งหน้า อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530111
สุมาลี พันธุ์นิยม อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530112
วิรัตน์ โถแก้วเขียว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530113
ถัฐพล การถาง อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530114
อุดมพล พันธ์แก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530115
วีระยุทธ ถาปันแก้ว อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530116
ธวัช สารบรรณ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530117
เอกลักษณ์ โลหะสาร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530121
ศุภัชญา เข็มศรี อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530122
วัชรพล หนูเปีย อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530124
อัครพล พละแสน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530126
ธัญญรักษ์ เชื้อคมตา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481530127
ณัฐพล สีลาเคน อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 19475
มีข้อสงสัย ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์โทร 0-4297-0025