รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
472622102
นางสาวนิภาพร เฉลิมฉลองวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622103
นางสาวสุรางคนา ไตรยงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622104
นางสาวสมใจ พิพัฒนาทรกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622105
นางสุภาวดี เมฆอากาศ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622107
นางรัตน์ดา พินยงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622109
นายไกรทอง พวงพั้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622111
นางสาวรุ่งนภา คำมุงคุณ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622114
นางกรรณิการ์ อุปฌาย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
472622118
นางสาวกฤษดาภรณ์ วงษ์สินธุ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122103
นางสาวศิริพร อ่อนดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122104
นายสมบูรณ์ สักขินา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122105
นางสาววิมลสิริ กองสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122107
นายปรัชญา สังชาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122108
นางสาวสาลินี สิงห์มหันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122109
นายธีระยุทธ อุปพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122110
นายเกียรติคุณ วงศ์สุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122111
นางสาวศิรินันท์ คำภูนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122112
นายนิเวศน์ มณีสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122113
นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122115
นางสาวพรรณิภา จันทร์ไขโคตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122116
นางสาวมณีรัตน์ คำศรีพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122120
นางสาวอัญชลี สุวรรณชัยรบ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122121
นางสาวดุษฎี ไตรสุ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122122
นางสาวณัฏฐนิช อรสิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122123
นางสาวสุชาดา ศิริวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122124
นางสาวกัลยา ศรีลาศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122125
นางสาวรพีพรรณ จ่าผาย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122126
นางสาวกาญจนา ปริปุรณะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122127
นางสาวกุลชา ก้อนใจจิตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122129
นายกิตติศักดิ์ กุลวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122130
นายปัญญาวิชญ์ ผากงคำ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122132
นายดานุวัฒธกุล ถึงคำภู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122133
นางสาววรัญญา เข็มแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122134
นางสาวดวงพร แสนภูวา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122135
นางสาวพัชรี ตองตาสี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 23762
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132