รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
471124121
นางสาวสุภาพร ฟองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124124
นางสาวกรวิกา เสียงล้ำ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124125
นางสาวปราณี ชาวทองหลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124127
นางสาวพรพิมล ดีพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124128
นางสาวจุไรรัตน์ แก้วฝ่าย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124129
นายพิศตกาญจน์ ผางคนรัก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124130
นางสาวปทุมวรรณ พูลพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124131
นางสาวศุภอักษร ภูมิเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124132
นางสาวอุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124134
นางสาวภัทราพร สิงหันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124136
นางสาวศิศิรา รักษาสระ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124137
นางสาวศันษนีย์ แสงพรมชารี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124138
นางสาวเสาวณีย์ บุทธิจักร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624101
นางสาวจินดา ลาโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624102
นางสาวปิยะดา โคตรตาแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624104
นางสาวกุสุมา อรรคศรีวร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624105
นางสาวจุฑาภรณ์ โคตรบิน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624107
นางสาวสุปราณี ศรีมุล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624108
นางสาวจิรวดี อารีล้น ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624110
นางสาววิชุดา ศรีหะมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624111
นายอุดมพงษ์ เกษลี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624112
นายอนุสรณ์ แสนมิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624115
นางสาวทิพวรรณ วังทะพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624116
นางสาวจินดานุช โคตพรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624117
นางสาวรัตนา ติงมหาอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624118
นางสาวศิริวิมล รัศมีพิพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624119
นางสาวชลธิชา สีนามไตรหา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624120
นายประกิต ขวาไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624121
นางสาววรีรัตน์ มหุวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624122
นางสาวศิรินันท์ มาตราช ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124101
นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124102
นางสาวไพวรรณ มะวงค์งอย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124103
นางสาววีรยา ไชยวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124104
นายปิยะพันธุ์ จันทร์ใด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124105
นางสาวยุพาพร ยอดตา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 21425
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132