รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
471124121
สุภาพร ฟองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124124
กรวิกา เสียงล้ำ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124125
ปราณี ชาวทองหลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124127
พรพิมล ดีพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124128
จุไรรัตน์ แก้วฝ่าย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124129
พิศตกาญจน์ ผางคนรัก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124130
ปทุมวรรณ พูลพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124131
ศุภอักษร ภูมิเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124132
อุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124134
ภัทราพร สิงหันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124136
ศิศิรา รักษาสระ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124137
ศันษนีย์ แสงพรมชารี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471124138
เสาวณีย์ บุทธิจักร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624101
จินดา ลาโพธิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624102
ปิยะดา โคตรตาแสง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624104
กุสุมา อรรคศรีวร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624105
จุฑาภรณ์ โคตรบิน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624107
สุปราณี ศรีมุล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624108
จิรวดี อารีล้น ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624110
วิชุดา ศรีหะมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624111
อุดมพงษ์ เกษลี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624112
อนุสรณ์ แสนมิตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624115
ทิพวรรณ วังทะพันธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624116
จินดานุช โคตพรหม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624117
รัตนา ติงมหาอินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624118
ศิริวิมล รัศมีพิพัฒน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624119
ชลธิชา สีนามไตรหา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624120
ประกิต ขวาไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624121
วรีรัตน์ มหุวัน ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471624122
ศิรินันท์ มาตราช ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124101
นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124102
นางสาวไพวรรณ มะวงค์งอย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124103
นางสาววีรยา ไชยวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124104
นายปิยะพันธุ์ จันทร์ใด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481124105
นางสาวยุพาพร ยอดตา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 21425
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132