รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
53201207149
นายอรรตพล ก้อนตาล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207214
นายภาณุวัฒน์ ศรีระวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53201207139
นายศรัณย์พงศ์ เปลรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207137
นางสาววีนา เพื่อนใจมี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207111
นางสาวนันทิกานต์ บุญลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207106
นายธำรงเดช บุราณสาร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207146
นางสาววัลภา พ่อชมภู ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53201207124
นายคมกริช หนึ่งคำมี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207205
นายปริญญา อุบลสาร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207121
นายสมศักดิ์ จิตราช ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207254
นางสาวสาวิตรี ศรีเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207143
นางสาวนันทนา แวงคำ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207262
นางสาวศิริอักษร วงศ์เตชะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207138
นายกิตติพันธ์ ไชยหงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207245
นางสาวพรกนก ศรีจันทรา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207127
นายวัชรากร ชวดกลางลา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207259
นางสาวทิวาพร แก้วสีสม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207252
นางสาวพัชราภรณ์ รมศรีภู ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207238
นางสาวสุรีพร คำโคตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207130
นายชาญนุวัฒน์ การีชุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207104
นางสาวรัตติยา สมผล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207135
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญรักษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207206
นายอรรถชัย ใครอามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207234
นายสุริยะ ผิวชะอุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207258
นางสาวปรางสุดา เกลี้ยงกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207228
นายนันทสิทธิ์ อินทร์พจน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207107
นางสาวอรอนงค์ พรมสมบัตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207103
นางสาวอรอุมา ผ่องแก้วอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207131
นางสาวมาริษา ฝูงพิลา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207122
นางสาวอังคณา คิดโสดา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207251
นางสาวสุรัชนี ยาสาไชย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207226
นางสาววันวิสาข์ พิกุลทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207124
นางสาวฐิติมา เมืองรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207241
นายอธิวัฒน์ บุตรโคษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54201207120
นายพงศธร คัดทะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 24942
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132