รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
521122110
นางสาวภัทรวรรณ พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122111
นางสาวมัลลิกา แสนหูม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122113
นางสาวคำปุ่น กำริสุ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122114
นางสาวปรียากรณ์ ชมภูทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122115
นางสาวณัฐธิดา มัยวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122116
นางสาวธันวดี ขันทะชา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122118
นางสาวสุนทรียา จุลขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122120
นางสาวประภัสสร ธรรมยศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122121
นางสาวศิริพร ชาวคนดง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122122
นางสาวพิทธิพร ไตรบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122123
นายปัญจะระ สร้อยแสวง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122125
นางสาวณัฐวรา ยะภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122127
นางสาวสุภาพร ฝ่ายทะแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122128
นางสาวพิชันนิสา เดชาเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122130
นางสาวสุภิญญา ดวงตา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122131
นางสาวศิรินภา ไชยวงศ์คต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122132
นางสาวนวพร ฐานทองดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122133
นางสาวศิริพร คำบัว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122134
นายพงศกร ยมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122136
นางสาวศยามล คำเกษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122138
นางสาวนัดธญา จำวงค์ลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122139
นางสาววรรณภา โสมชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122144
นางสาวมุทิตา ดอกสี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122145
นางสาวเดือนเพ็ญ มะตนเด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122146
นางสาววรรณนิศา เชื้อกุณะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122147
นางสาวเสาวลักษณ์ คนกล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122148
นางสาวกิลิตา นวนคำวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122149
นางสาวภัชราภรณ์ ศรีจำปา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122151
นางสาวกนกพิชญ์ อารีรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122152
นางสาวปรางทิพย์ บุตราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122153
นางสาวลดารัตน์ ยานุพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122155
นางสาวจินตหรา วงตา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122156
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุระทุม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122157
นางสาวสุพินดา ผางพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122158
นางสาวจารินิด ต้นไฮ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 22071
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132