รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
521622133
นางสาวจิราภา ชนะดิษฐ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622136
นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622137
นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีหาพุฒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622138
นางสาวกรวิกา แก้วอ่อนขวา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622139
นางสาวนงลักษณ์ ชินวงศ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622140
นางสาวปภัสสร ไขคำ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622141
นางสาววารุณี รัตนนิรันดร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622143
นางสาวสันตนา คันทะลาด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622145
นางสาวLE THI TU ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622142
นางสาวเพชรรัตน์ คะอังกุ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512622102
นางริษารินทร์ แหกาวี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512622115
นางสกาวเดือน บัวชุม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512622120
นางสาวกรองกาญจน์ พันธะสา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622129
นางสาวเสาวคนธ์ ฉ่ำสบาย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622146
นางสาวธนาภรณ์ สิงห์งอย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
501622120
นางสาวศิริพร บุญโนนแต้ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511122222
นางสาวดรุเณศ เหลาแตว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512622122
นางปัทมา เพริศแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622104
นางสาวเพียงขวัญ ขวัญเอกพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622107
นางสาวอารียา ปัญญาพ่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622114
นางสาวสุภาพร วงษาเนาว์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622118
นางสาวทัศภรณ์ ไหลอุดี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622124
นายตวงสิทธิ์ แก้วจันทร์เพ็ง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622125
นางสาวสุวจี กงลีมา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622127
นางสาวจรัญญา มาสกล ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481122114
นางสาวพิมพ์ชฎา บุญยรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512622110
นางสาวพัชรินทร์ สุ่มมาตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521622111
นางสาวเอื้องฟ้า เชื้อคำจันทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122101
นายนรินทร์ ชะนะพจน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122102
นางสาวสาริกา คำหา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122103
นางสาวธัญวรัตน์ อุประ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122104
นายสิทธิชัย อุสาพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122105
นางสาวชุติมา บุทธิจักร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122106
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521122107
นางสาววิมนรัตน์ เรืองสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 22226
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132