ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา
  ขอใบปลดหนี้  -ใบนำรายงานตัวบัณฑิต
  ข่าวรับสมัครงาน
  คู่มือการใช้งานระบบ
 
 
 


 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร 0-4297-0046 ต่อ14

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
511930111
นายเกียรติคุณ แก้วดี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930112
นายนิวัฒน์ สมน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930113
นายธนิพงษ์ รัตนวงศ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930114
นายนราศักดิ์ คล่องดี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930115
นายวีระศักดิ์ ดาบลาอำ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930116
ดนุพล นวลมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930117
ศุภวัฒน์ ปัญญาบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930120
นายมนตรี จ้องจันตะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930122
นายอนุศักดิ์ ไชยตะมาตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930123
นายวิสิฎฐ์ วิเศษศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930124
วีระชาติ สิงห์ทองทราย วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930125
ฉัตรชัย วงศ์ตาหล้า วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
501930123
วีระยุทธ ถาปันแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
501930103
ปิยะพงษ์ เสนสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511930107
ณัฐพร บุตรดี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303101
นิรมล ยวนแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303102
ปรียาภัทร แสนโสม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303103
นัฐญาณี อุสาราช ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303105
ลัดดาวัลย์ จันคำเข้ม ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303107
อรุณรัตน์ ต้นศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303108
ทิพยวรรณ อินทร์ตา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303109
จักกรี เข็มจักร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303110
อาภาภรณ์ พรหมโคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303112
ธมนวรรณ โคกฉวะ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303115
วิภาพร วงษา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303116
วิชุดา เมาบุดดา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303120
จุรีรัตน์ หนังไทยสงค์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303121
ศิณีนาถ ปาระพิมพ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303122
ลลิตตา ยางธิสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303123
อดิศร วภักดิ์เพชร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303124
แคทริยา ฤกษ์ชัย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303125
วรัญญา ตะธรรมมา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303126
ขวัญเรือน โพธินะ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303127
ชิดชนก ฮมภาลาด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53103303129
พรรณิภา งอยแพง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
ย้อนกลับ 121-130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141-150 ถัดไป
Records 4796 to 4830 of 18590
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์โทร 0-4297-0046 ต่อ14