รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
482203113
นางอาพร ศรีประทุมวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521604151
นายภาสกร อุดทุมธิสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
461305101
นางสาวภิชิตธิภรณ์ ปัททุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
482105225
นางปทุมทิพย์ สิมสะกะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
482105304
นางประทุมวัน อินรีย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205106
นางทองถวิล โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205111
นางพูทิพย์ อ่อนสุระทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205146
นางพัชรินทร์ ทุมวัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205157
นางปาริชาติ เทพทุมมี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205231
นางสาวจิตรปฏิมา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
502205324
นางสาวผกามาศ ทุมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205508
นางสาวอุทุมพร ช่วยรักษา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205543
นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205255
นางสาวสะคราญ นุประทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492105102
นางดวงแข โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492105115
นางน้อยนารถ อาจทุมมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205314
นางสาวนันทัชพร ทุมโยมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205115
นางสาวประทุมวรรณ สูญราช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205327
นางประไพวรรณ ประทุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205304
นางสโรชา วงศ์ประทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105145
นางสาวรัตติยา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105229
นางสาววันวิสา ทุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105260
นางสาววิลัยพร โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
461308113
นางสาวอัมภา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471108104
นางสาววัชราภรณ์ อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471108132
นางสาวกรนรินทร์ อ่อนสุระทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471708124
นางสาวอภิรดี ทุมโยมา วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481108138
นางสาวนรีรัตน์ ประทุมลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511108210
นางสาวประทุมรัตน์ โพธิ์คำพก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521108140
นางสาวทัศนีย์ ประทุมลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102102142
นางสาววราภรณ์ ทุมกิ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102102254
นางสาววราภรณ์ ทุมเพ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54102102152
นางสาวประทุมพร วิดีสา วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54102102141
นายกฤตวิทย์ เชื้อสาทุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102103101
นายสินธุวัฒน์ อ่อนสุระทุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Records 1 to 35 of 239
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132