รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
  เข้าสู่ระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
 

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ในผู้มีสิทธิขอใบปลดหนี้ ให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์โทร 042-970025
ถ้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเองแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132

กรอกรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล    แสดงข้อมูลทั้งหมด 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ- สกุล
หลักสูตร
โปรแกรมวิชา
สิทธิการใช้งานระบบ
สถานะการกรอกข้อมูล
482203113
อาพร ศรีประทุมวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521604151
ภาสกร อุดทุมธิสาร ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
461305101
ภิชิตธิภรณ์ ปัททุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
482105225
นางปทุมทิพย์ สิมสะกะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
482105304
นางประทุมวัน อินรีย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205106
ทองถวิล โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205111
พูทิพย์ อ่อนสุระทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205146
พัชรินทร์ ทุมวัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205157
ปาริชาติ เทพทุมมี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492205231
จิตรปฏิมา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
502205324
ผกามาศ ทุมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205508
อุทุมพร ช่วยรักษา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205543
วิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
512205255
สะคราญ นุประทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492105102
ดวงแข โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
492105115
น้อยนารถ อาจทุมมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205314
นันทัชพร ทุมโยมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205115
ประทุมวรรณ สูญราช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205327
ประไพวรรณ ประทุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
522205304
สโรชา วงศ์ประทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105145
รัตติยา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105229
วันวิสา ทุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521105260
วิลัยพร โททุมพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
461308113
อัมภา อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471108104
วัชราภรณ์ อุปทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471108132
กรนรินทร์ อ่อนสุระทุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
471708124
อภิรดี ทุมโยมา วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
481108138
นางสาวนรีรัตน์ ประทุมลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
511108210
ประทุมรัตน์ โพธิ์คำพก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
521108140
ทัศนีย์ ประทุมลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102102142
วราภรณ์ ทุมกิ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102102254
วราภรณ์ ทุมเพ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54102102152
ประทุมพร วิดีสา วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
54102102141
กฤตวิทย์ เชื้อสาทุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
53102103101
สินธุวัฒน์ อ่อนสุระทุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
1 2 3 4 5 6 ถัดไป
Records 1 to 35 of 209
มีข้อสงสัย ในการใช้งานระบบให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1  เบอร์โทร 0-4297-0025,0-81975-5132